wymagania edukacyjne

Ogólne zasady oceniania


Ocena śródroczna/ roczna wystawiana jest na podstawie średniej ważonej ocen cząstkowych.

Średnia jest przeliczana na ocenę według następującego schematu:

celujący -średnia ważona od 5,51
bardzo dobry -średnia ważona od 4,60 do 5,50
dobry -średnia ważona od 3, 60 do 4,59
dostateczny -średnia ważona od 2,60 do 3,59
dopuszczający -średnia ważona od 1,76 do 2,59
niedostateczny -średnia ważona od 0 do 1,75

Wystawiając ocenę celującą nauczyciel bierze pod uwagę również zaangażowanie ucznia, jego sukcesy w międzyszkolnych konkursach . Największym laurem jest zdobycie tytułu laureata w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym.

 

Każdy uczeń ma prawo być dwukrotnie nieprzygotowany do zajęć w trakcie jednego semestru. Każde nieprzygotowanie odnotowywane jest w dzienniku skrótami: np lub bz
Każde następne nieprzygotowanie ( brak zeszytu, ćwiczeń, zadania domowego lub przyborów) skutkuje oceną niedostateczną.
Jeżeli nauczyciel zauważy nieprzygotowanie ucznia (lub brak zadania domowego), który nie zgłosił tego faktu przed zajęciami, wystawia uczniowi ocenę niedostateczną.


1. WARUNKI POPRAWY OCEN BIEŻĄCYCH

• Uczeń ma prawo i obowiązek jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej uzyskanej ze sprawdzianu w terminie i na warunkach określonych przez nauczyciela.
• Nie ma możliwości poprawy ocen z kartkówek wcześniej zapowiedzianych.
• O możliwości poprawiania ocen wyższych niż niedostateczne oraz ocen uzyskanych z innych form weryfikowania wiedzy decyduje nauczyciel.
• Ocena z poprawy wpisywana jest do dziennika z tą samą wagą, jaką miał poprawiany sprawdzian.
• Poprawa sprawdzianów odbywa się na najbliższych zajęciach wyrównawczych ( maksymalnie do 2 tygodni). Uczeń, który nie przyjdzie na umówiony termin poprawy, a nie ma usprawiedliwienia, traci możliwość poprawienia oceny. Na poprawie mogą występować zadania o zwiększonym stopniu trudności.
Nie dopuszcza się pisania sprawdzianów zaliczeniowych na zakończenie roku.

2. WARUNKI NADRABIANIA ZALEGŁOŚCI SPOWODOWANYCH NIEOBECNOŚCIĄ

• W przypadku krótkotrwałej nieobecności z przyczyn losowych ( do 1 tyg.) uczeń ma obowiązek nadrobić wszelkie zaległości i napisać sprawdzian/ kartkówkę (jeśli taka była) na najbliższej lekcji.
• W przypadku nieobecności dłuższej niż 1 tydzień uczeń ma obowiązek nadrobić wszelkie zaległości i napisać sprawdzian/ kartkówkę ( jeśli taka była) w ciągu 1 tygodnia od dnia powrotu do szkoły, w terminie ustalonym przez nauczyciela.

3. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI

• Ocena jest jawna. Uczniowie na bieżąco informowani są o swoich postępach poprzez dziennik elektroniczny.
• Uczeń ma obowiązek poprawioną przez nauczyciela kartkówkę wkleić do swojego zeszytu. Rodzic/ opiekun prawny powinien podpisać każdą ocenę/ uwagę zamieszczona w zeszycie dziecka.
• Prace kontrolne będą przechowywane w szkole do końca roku szkolnego. Rodzic/ opiekun prawny może mieć wgląd do prac swojego dziecka w czasie konsultacji lub spotkań indywidualnych ustalonych z nauczycielem wcześniej.

 

 

pdf
1003925
Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach