Procedury bezpieczeństwa w okresie obowiązywania stanu epidemii

2020-11-02

Załącznik do zarządzenia z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

 PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII

 § 1.

 1. „Procedury bezpieczeństwa w okresie obowiązywania stanu epidemii”, zwane w dalszej części „Procedurami”, określają zasady wstępu, stosowane środki ochrony, dodatkowe obowiązki pracowników oraz zasady postępowania w przypadku manifestowania niepokojących objawów choroby przez osobę przebywającą w Szkole Podstawowej nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku.
 2. Ilekroć w „Procedurach” jest mowa o:

1)      dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybnikulub osobę zastępującą,

2)      Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowicw Rybniku.

§ 2.

Dyrektor organizuje funkcjonowanie Szkoły zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej, organu prowadzącego i, jeżeli to konieczne, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku, w szczególności w zakresie:

1)      przygotowania poszczególnych pomieszczeń, sal lekcyjnych, świetlicy, placu zabaw i boiska,

2)      ustalenia zasad korzystania z poszczególnych pomieszczeń, sal lekcyjnych, świetlicy, placu zabaw, boiska,

3)      ustalenia zasad korzystania z szatni,

4)      przydziału nauczycielowi ucznia lub grupy uczniów,

5)      przydziału nauczycielowi albo uczniowi lub grupie uczniów poszczególnych pomieszczeń i sal lekcyjnych,

6)      ustalenia harmonogramu korzystania z części wspólnych wewnątrz budynku, sali gimnastycznej, świetlicy, placu zabaw, boiska,

7)      ustalenia harmonogramu przerw,

8)      ustalenia zasad organizowania żywienia,

9)      ustalenia obowiązków ucznia,

10)  przygotowania izolatorium.

 § 3.

 1. Do budynku mogą wchodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Do budynku nie może wejść osoba, która przebywa w miejscu zamieszkania z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Osoby czekające na wejście do Szkoły zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 4. Na teren Szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej Szkoły.  Uczniów i pracowników obowiązuje we wszystkich przestrzeniach wspólnych. W salach lekcyjnych uczniowie i nauczyciele nie muszą zakrywać ust i nosa.
 5. Osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, muszą ten faktu udokumentować stosownym zaświadczeniem lekarskim.
 6. Niedozwolone jest przebywanie na terenie Szkoły osób postronnych, w tym rodziców  za wyjątkiem wyznaczonej dla nich tzw. strefy przebywania.
 7. Wprowadza się dla wszystkich osób wchodzących poza wyznaczoną strefę przebywania obowiązek poddania się pomiarowi temperatury ciała i przeprowadzenia dezynfekcji rąk.Obowiązek  pomiaru temperatury nie dotyczy uczniów i pracowników Szkoły.
 8. Czynności pomiaru temperatury ciała i nadzoru nad dezynfekcją rąk dokonuje wyznaczony pracownik obsługi.
 9. Pracownik odmówi wstępu poza wyznaczoną strefę przebywania osobie, u której pomiar temperatury wykaże temperaturę ciała równą lub przekraczającą 38oC oraz poinformuje o konieczności telefonicznego skontaktowania się z właściwą dla miejsca zamieszkania takiej osoby powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.
 10. Pracownik odmówi wstępu poza wyznaczoną strefę przebywania osobie, która nie przeprowadzi dezynfekcji rąk, chyba, że jest to niewskazane ze względów zdrowotnych. W takim przypadku osoba zamierzającą wejść poza wyznaczoną strefę przebywania powinna ubrać jednorazowe rękawiczki ochronne, przeprowadzić dezynfekcję rąk i dopiero po jej przeprowadzeniu przepuści poza wyznaczoną strefę przebywania.
 11. Pracownik gromadzi następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej w celu ustalenia listy osób przebywających w Szkole na wypadek potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2.
 12. Wejście do budynku dla uczniów, ich rodziców oraz osób postronnych możliwe jest tylko poprzez wejście główne.

 § 4.

Dodatkowe oznakowanie budynku i pomieszczeń:

1)      przy wejściu do budynku należy wywiesić informację:

-        dotyczącą objawów zarażenia SARS-CoV-2 oraz sposobów zapobiegania zakażeniu,

-        zawierającą adres i numer telefonu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku,

-        zawierającą adres i numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego,

-        zawierającą numery telefonów służb medycznych,

-        zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie SARS-CoV-2(800 190 590),

2)      przy wejściu do budynku należy wywiesić informację o wstępie tylko dla osoby zdrowej, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,

3)      przy wejściu do budynku należy wywiesić informację o zakazie wstępu dla osoby, która przebywa w miejscu zamieszkania z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych,

4)      przy wejściu do budynku należy wywiesić informację o wstępie tylko dla osoby z zakrytymi ustami i nosem,

5)      przy wejściu do budynku należy wywiesić informację o konieczności zachowania odstępu oraz zakrywania ust i nosa przez osoby oczekujące na wejście do budynku,

6)      przy wejściu do budynku należy wywiesić informację o obowiązkowym pomiarze temperatury dla osób, które chcą wejść poza strefę przebywania,za wyjątkiem uczniów i pracowników Szkoły,

7)      przy wejściu do budynku należy wywiesić informację o konieczności dezynfekcji rąk,

8)      przy każdym dozowniku z płynem do dezynfekcji rąk należy umieścić informację na temat prawidłowej dezynfekcji rąk,

9)      koniec strefy przebywania należy wyraźnie oznaczyć w następujący sposób: STOP! Zakaz wstępu!Nie dotyczy uczniów oraz pracowników Szkoły,

10)  pomieszczenie wyznaczone do wyizolowania osoby, u której zdiagnozowano objawy chorobowe, należy wyraźnie oznaczyć w następujący sposób: STOP! Zakaz wstępu! Izolatorium,

11)  należy wyraźnie oznaczyć kosze na śmieci przeznaczone na zużyte środki ochrony indywidualnej,

12)  w każdym pomieszczeniu sanitarnohigienicznym należy wywiesić plakat z zasadami prawidłowego mycia rąk,

13)  w każdej sali lekcyjnej i pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia z uczniem należy wywiesić wykaz obowiązków ucznia,

14)  wyłączone z użytkowania urządzenia zabawowe, ławki, itp. znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz budynku należy wyraźnie oznaczyć taśmą ostrzegawczą lub informacją o zakazie użytkowania.

 § 5.

Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:

1)      przy wejściu do budynku należy umieścić dozowniku z płynem do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min.60 %),

2)      dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk powinny być również, w miarę możliwości i potrzeb, dostępne w każdym pomieszczeniu lub sali lekcyjnej,

3)       należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do budynku, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety,

4)       należy zwiększyć nadzór nad codziennymi pracami porządkowymi, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych (poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników itp.),

5)       przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji,

6)       należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet co najmniej 2 razy dziennie.

 § 6.

Dodatkowe obowiązki pracownika niezależnie od zajmowanego stanowiska:

1)      w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 pozostawanie
w miejscu zamieszkania i telefoniczne zawiadomienie o tym fakcie dyrektora,

2)      zachowywanie dystansu społecznego w każdej przestrzeni Szkoły wynoszącego co najmniej 1,5 m, o ile pozwala na to charakter pracy wykonywanej na danym stanowisku i jest to fizycznie możliwe,

3)      częste i regularne mycie rąk, zwłaszcza po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem, po usunięciu środków ochrony osobistej,

4)      zwiększenie profilaktyki zdrowotnej (brak biżuterii na rękach poniżej łokcia, niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką),

5)      korzystanie ze środków ochrony indywidualnej,

6)      wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony indywidualnej wyłącznie do specjalnie oznaczonych koszy na śmieci,

7)      telefoniczne informowanie dyrektora o zamiarze powrotu do pracy po okresie kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych,

8)      ograniczenie kontaktów z innymi pracownikami i uczniami do niezbędnego minimum i tylko do spraw służbowych,

9)      przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do ucznia używanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej,

10)  bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia,

11)  informowanie dyrektora o wszelkich nietypowych sytuacjach.

12) na polecenie dyrektora poddawanie się pomiarowi temperatury ciała (w przypadku choroby przewlekłej i stale podwyższonej temperatury należy o tym poinformować dyrektora).

 § 7.

Dodatkowe obowiązki nauczyciela:

1)      wyjaśnianie uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w Szkole i dlaczego zostały wprowadzone,

2)      promowanie zachowań prozdrowotnych,

3)      organizowanie pokazu właściwego mycia rąk,

4)      informowanie uczniów o unikaniu dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganiu higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,

5)      zwracanie uwagi, aby uczniowie często i regularnie myli ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu,

6)      zwracanie uwagi, aby uczniowie nie wymieniali się przyborami szkolnymi między sobą,

7)      dbanie o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, o ile pozwala na to charakter prowadzonych zajęć,

8)      wietrzenie pomieszczenia, w którym przebywają uczniowie, przynajmniej raz na godzinę/co 45 minut,

9)      organizowanie przerw dla swojej grupy, nie rzadziej niż co 45 minut oraz nadzorowanie swojej grupy w trakcie przerw.

 § 8.

Dodatkowe obowiązki pracownika obsługi:

1)      wykonywanie codziennych prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych,

2)      dezynfekcja powierzchni dotykowych, przyborów do ćwiczeń oraz przedmiotów wspólnych (poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków itp.).

 § 9.

Pracownik kuchni pracuje dodatkowo w rękawiczkach ochronnych, a po zakończonej pracy dezynfekuje powierzchnie dotykowe, blaty i sprzęt.

 § 10.

Intendent wydaje towar pracownikowi kuchni na stoliku – pracownik kuchni nie powinien wchodzić do pomieszczenia magazynu.

 § 11.

Pracownik korzystający ze szkolnego komputera zobowiązany jest każdorazowo do dezynfekcji klawiatury i myszki przed użyciem.

 § 12.

Korzystanie z pokoju nauczycielskiego jest dopuszczalne przy zachowaniu odpowiedniego dystansu co najmniej 1,5 m.

 § 13.

Biblioteka:

1)      przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 2 dni do wyraźnie oznaczonych skrzyni, pudeł lub na wydzielonych półkach,

2)      odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny,

3)      bibliotekarz bezwzględnie korzysta z rękawiczek ochronnych i po każdym przyjęciu książki dezynfekuje blat, na którym leżała,

4)      egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować.

 § 14.

Żywienie:

1)       z posiłków korzysta się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych,

2)       posiłki wydawane są zmianowo,

3)       po każdym posiłku/po każdej grupie czyszczone lub dezynfekowane są blaty stołów i poręcze krzeseł,

4)       wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać,

5)       naczynia i sztućce wielorazowego użytku powinny być myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C i wyparzone gorącą wodą po myciu lub myte w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzane.

 § 15.

W przypadku zajęć przeprowadzanych w miejscu zamieszkania ucznia nauczyciel powinien przestrzegać odpowiednich warunków bezpieczeństwa, w tym:

1)      poprosić o przewietrzenie pomieszczenia przed rozpoczęciem zajęć,

2)      zakrywać nos i usta,

3)      zachować odpowiedni dystans co najmniej 1,5 m,

4)      korzystać z rękawiczek ochronnych,

5)      w miarę możliwości korzystać z płynu dezynfekującego.

 

§ 16.

 1. W przypadku, gdy u osoby przebywającej w Szkole wystąpią objawy chorobowe należy:

1)      wyizolować taką osobę w pomieszczeniu nazwanym Izolatorium, w przypadku ucznia –pod opieką wyznaczonego przez dyrektora pracownika, z zachowaniem dystansu co najmniej 2 m i korzystaniem ze środków ochrony indywidualnej,

2)      w przypadku ucznia – zawiadomić telefonicznie rodziców lub opiekunów prawnych i poinformować o konieczności pilnego odebrania dziecka,

3)      ustalić listę osób przebywających w tym czasie w obszarze, w którym poruszała się i przebywała taka osoba,

4)      obszar, w którym poruszała się i przebywała taka osoba, poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe.

5)      zawiadomić rodziców lub opiekunów prawnych pozostałych uczniów,

6)      w przypadku potwierdzonego zakażenia zawiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rybniku i stosować się do wydawanych instrukcji i poleceń –w przypadku instrukcji lub poleceń wydanych ustnie należy sporządzić stosowną notatkę,

§ 17.

 1. W przypadku wątpliwości lub w sprawach nieujętych w „Procedurach” należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku w celu konsultacji lub uzyskania porady.
 2. Nadzór nad realizacją „Procedur” sprawuje dyrektor.

 

 

 RODZICU!

 1. Nie posyłaj do szkoły dziecka, jeżeli jest chore lub w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 2. Wytłumacz dziecku jakie obowiązują zasady bezpieczeństwa w szkole, niech bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust.
 3. Jeżeli dziecko choruje przewlekle poinformuj wcześniej o tym szkołę , najlepiej wychowawcę klasy (telefonicznie lub mailowo) i uzgodnij sposób postępowania.
 4. Zaopatrz dziecko w maseczkę lub przyłbicę ( konieczność zakrywania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych) oraz w rękawiczki ochronne ( na zajęcia komputerowe ).
 5. Jeżeli dziecko ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa maseczką albo nosić przyłbicy, musisz ten fakt udokumentować stosownym zaświadczeniem lekarskim.
 6. Przyprowadzając dziecko do szkoły zachowuj dystans społeczny, a jeśli zachowanie dystansu nie jest możliwe miej zakryte usta i nos.
 7. Stosuj się do ustalonego harmonogramu przychodzenia uczniów do szkoły.
 8. Nie wchodź do budynku szkoły, a jedynie odprowadź dziecko zachowując odpowiedni dystans – czekając na wejście do budynku szkoły nadal zachowuj odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m), a jeśli zachowanie dystansu nie jest możliwe miej zakryte usta i nos. Jeśli chcesz skontaktować się z pracownikiem Szkoły możesz wejść do przedsionka w tzw. nowym wejściu.
 9. Bezwzględnie stosuj się do wszystkich poleceń pracownika szkoły wydawanych na jej terenie.
 10. Bądź dostępny pod telefonem, który podałeś wychowawcy. Bezwzględnie odbieraj telefon, kiedy dzwoni ktoś ze szkoły.
 11. Na bieżąco odczytuj wiadomości przesyłane poprzez dziennik elektroniczny – mogą zawierać ważne informacje dotyczące wprowadzanych dodatkowych obostrzeń, ewentualnych incydentów epidemicznych w szkole itp.

 

UCZNIU!

 1. Nie przychodź do szkoły, jeżeli jesteś chory lub w twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 2. W drodze do i ze szkoły zachowuj dystans społeczny, a jeśli zachowanie dystansu nie jest możliwe – miej zakryte usta i nos.
 3. Czekając na wejście do budynku szkoły nadal zachowuj odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m), a jeśli zachowanie dystansu nie jest możliwe miej zakryte usta i nos.
 4. Do szkoły przychodź według ustalonego harmonogramu.
 5. Przed wejściem do budynku szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce. Dezynfekując ręce uważaj, aby płyn dezynfekujący nie dostał się do twoich oczu.
 6. Jeśli zostaniesz o to poproszony przez pracownika szkoły, spokojnie poddaj się pomiarowi temperatury ciała.
 7. Z szatni korzystaj według ustalonych zasad.
 8. Z uwagą wysłuchaj i zastosuj się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących w szkole, które przedstawi nauczyciel.
 9. Bezwzględnie stosuj się do wszystkich poleceń i wytycznych dyrektora lub nauczyciela.
 10. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 11. Zapoznaj się z zasadami prawidłowego mycia rąk (plakaty dostępne w każdej toalecie) oraz instrukcją dezynfekcji rąk (dostępną przy każdym dozowniku z płynem do dezynfekcji). Pamiętaj o ich przestrzeganiu.
 12. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 13. Nie wymieniaj się z innymi uczniami swoimi przyborami szkolnymi, książkami itp.
 14. Jeśli to możliwe unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych w budynku szkoły. Jeśli przebywasz na korytarzu miej zakryte usta i nos (stosuj maseczkę lub przyłbicę).
 15. Na zajęciach komputerowych korzystaj z rękawiczek ochronnych.
 16. Jeżeli korzystałeś z rękawiczek ochronnych zużyte wyrzuć do specjalnie oznaczonych koszy na śmieci – znajdziesz je w Sali informatycznej, na korytarzu przy wejściu do budynku.
 17. Nie korzystaj z wyłączonych z użytkowania urządzeń, ławek – są wyraźnie oznaczone taśmą ostrzegawczą lub informacją o zakazie użytkowania.
 18. Bezwzględnie nie wchodź do pomieszczenia wyłączonego z użytkowania – jest odpowiednio oznaczone: STOP! Zakaz wstępu! Izolatorium.
 19. Stosuj się do zasad obowiązujących w szkole.
 20. Jeśli poczujesz się źle natychmiast zgłoś to nauczycielowi.
 21. Informuj nauczyciela o wszelkich nietypowych sytuacjach.

 

 

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach