https://sites.google.com/view/swietlica-online/strona-g%C5%82%C3%B3wna


Zapraszamy wszystkich do Świetlicy On-line, w której dzieci będą mogły znaleźć sposób na nudę. Będą tu co kilka dni umieszczane ćwiczenia, pomysły na wykonanie pracy oraz informacje o trwających konkursach. Wykonywanie prac oraz udział w konkursach są całkowicie dobrowolne i darmowe.

doc
plik doc - 46 KB

Świetlica szkolna zapewnia opiekę dzieciom rodziców pracujących. Kartę zgłoszenia należy pobrać, wypełnić czytelnie i dostarczyć do sekretariatu szkoły. Ze względu na RODO nie można jej przesyłać pocztą elektroniczną. W czasie wakacji sekretariat czynny codziennie od 8:00 do 15:00.

Świetlica  jest czynna w dniach, w których odbywają się  zajęcia szkolne

  7.00 - 16.00

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej.

Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju. Cele te zostaną osiągnięte poprzez:
1. Stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku.
2. Dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.
3. Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań.
4. Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.
5. Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych.
6. Wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie.
7. Podnoszenie kultury życia codziennego.
8. Niwelowanie trudności dydaktycznych ( pomoc w odrabianiu prac domowych).
9. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi.
10. Promowanie zasad zapobiegających rozwijaniu pandemii.

II. Założenia organizacyjne.

1. Świetlica jest czynna w godz. 7.00 - 16.00 w dni, w których odbywają
się zajęcia dydaktyczne w szkole.
2. Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni, w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne określa dyrektor.
3. Dni i godziny pracy świetlicy szkolnej są dostosowane do potrzeb środowiska oraz wynikają z godzin rozpoczynania i kończenia pracy przez rodziców uczniów i mogą one w razie potrzeby ulegać zmianie.
4. Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie Szkoły, których oboje rodzice są zatrudnieni.
5. Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na kwestionariuszu zgłoszenia dziecka do świetlicy.
6. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach.
7. Liczba wychowanków w grupie nie może przekraczać 25 osób.
8. Opieką wyjątkowo mogą zostać objęci uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję szkoły np. z powodu nieobecności nauczyciela oraz dzieci nieuczęszczające na lekcje religii.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

III. Ogólne zasady w trakcie trwania reżimu sanitarnego.

1. Na świetlicę może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Na świetlicę nie może uczęszczać uczeń, który miał kontakt z osobą, która uzyskała pozytywny wynik w teście na koronawirusa.
3. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych u dziecka jest ono izolowane w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu. Rodzic ma obowiązek niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły.
4. Świetlica jest dezynfekowana codziennie po zakończonych zajęciach świetlicowych.
5. Zabawki używane przez dzieci są dezynfekowane po każdym użyciu.
6. Na świetlicy znajdują się wyłącznie zabawki możliwe do skutecznego zdezynfekowania.
7. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
8. Sala świetlicy powinna być wietrzona przynajmniej raz na godzinę podczas pobytu Uczniów.
9. Zajęcia świetlicowe odbywają w miarę możliwości w grupach dzieci z tych samych klas. Na zajęcia mogą być wykorzystywane inne sale w których nie odbywają się lekcje.

IV. Obowiązki ucznia podczas pobytu na świetlicy szkolnej.

1. Przed każdym wejściem na zajęcia Uczeń dezynfekuje ręce, a następnie zgłasza swoją obecność nauczycielowi.
2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.
3. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.
4. Uczniowie na świetlicy korzystają ze swoich przyborów.
5. Uczniowie nie mogą przynosić swoich zabawek z domu.
6. Uczniowie ograniczają bezpośredni kontakt z innymi uczniami oraz nauczycielami zachowując dystans społeczny zgodnie z wytycznymi GIS.
7. Uczniowie przestrzegają obowiązujących obostrzeń.
8. Uczeń powinien regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do świetlicy, przed i po jedzeniu, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
9. Uczeń powinien podczas kichania zakrywać usta i nos łokciem lub chusteczką, a następnie umyć ręce.
10. Gry planszowe wydawane są przez nauczycieli i zwracane do nich.
11. Uczniowie mają obowiązek noszenia maseczek podczas przemieszczania się po części wspólnej szkoły (korytarze, łazienka) oraz w czasie gdy grupy są mieszane.
12. Uczniowie nie powinni wymieniać się między sobą swoimi przyborami, jedzeniem, napojami i innymi posiadanymi przedmiotami.

Zapraszamy do odwiedzania  podstrony. Informacje z pracy świetlicy w czasie zajęć zdalnych.

https://sites.google.com/view/swietlica-online/strona-g%C5%82%C3%B3wna

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach