Świetlica

https://sites.google.com/view/swietlica-online/strona-g%C5%82%C3%B3wna


Zapraszamy wszystkich do Świetlicy Online, w której dzieci będą mogły znaleźć sposób na nudę. Będą tu co kilka dni umieszczane ćwiczenia, pomysły na wykonanie pracy oraz informacje o trwających konkursach. Wykonywanie prac oraz udział w konkursach są całkowicie dobrowolne i darmowe.

doc
47104

Świetlica szkolna zapewnia opiekę dzieciom rodziców pracujących. Kartę zgłoszenia należy pobrać, wypełnić czytelnie i dostarczyć do sekretariatu szkoły. Ze względu na RODO nie można jej przesyłać pocztą elektroniczną. W czasie wakacji sekretariat czynny codziennie od 8:00 do 15:00.

Świetlica  jest czynna w dniach, w których odbywają się  zajęcia szkolne

  7.00 - 16.00

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

 

I. Cele i zadania świetlicy szkolnej.

Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom przed lub po zajęciach szkolnych oraz stworzenie im optymalnych warunków rozwoju.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

1.     Stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku,

2.     Dbanie o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie,

3.     Rozwijanie zainteresowań i zamiłowań,

4.     Propagowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu,

5.     Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych,

6.     Wdrażanie zasad moralnego współżycia i współdziałania w grupie,

7.     Podnoszenie kultury życia codziennego,

8.     Niwelowanie trudności dydaktycznych ( pomoc w odrabianiu prac domowych),

9.     Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi sytuacjami trudnymi i problemowymi.

 II. Założenia organizacyjne.

1.     Świetlica jest czynna w godz. 7.00  - 16.00 w dni, w których odbywają się   zajęcia dydaktyczne w szkole.

2.     Zakres zajęć świetlicy szkolnej w dni w których nie odbywają się zajęcia dydaktyczne określa dyrektor.

3.     Dni i godziny pracy świetlicy szkolnej są dostosowane do potrzeb środowiska oraz wynikają z godzin rozpoczynania i kończenia      pracy przez rodziców uczniów i mogą one w razie potrzeby ulegać zmianie

4.     Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej  i punktualnego odbierania ich po skończonych zajęciach.

5.     Liczba wychowanków w grupie nie powinna przekraczać 25 osób.

6.     Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie  naszej szkoły, których rodzice udokumentują zatrudnienie.

7.    Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrekcję szkoły z powodu nieobecności nauczyciela  oraz   dzieci nie  uczęszczające na lekcje religii.

8.    Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub  prawnych opiekunów dziecka na kwestionariuszu zgłoszenia dziecka do świetlicy.

9.    Fundusze na działalność świetlicy pochodzą ze środków finansowych szkoły i dobrowolnych  wpłat rodziców.

10.    Wpłaty rodziców przeznaczone są m. in. na doposażenie świetlicy, zakup odpowiednich materiałów do zajęć ( gry, zabawki, materiały plastyczne).

11.   W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem wiążącą decyzję podejmuje dyrektor szkoły.

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach