REGULAMIN

KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Szkoły Podstawowej nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku

 

1. Stołówka jest miejscem wydawania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły.


2. Z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej mogą korzystać:
uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie,uczniowie, których obiady dofinansowuje OPS lub inni sponsorzy,
nauczyciele,pracownicy administracji i obsługi.


3. Podmioty wymienione w p.2 korzystają ze stołówki po złożeniu pisemnej deklaracji oraz podpisaniu umowy wg wzoru obowiązującego w placówce.


4. W stołówce nie wydaje się posiłków na wynos.


5. Posiłki wydawane są w dniach zajęć lekcyjnych oraz po wcześniejszym uzgodnieniu w czasie ferii zimowych i dni dodatkowo wolnych od nauki.


6. Posiłki wydawane są w godzinach: 11.45 – 13.40.


7. Wydanie posiłku jest odnotowywane na liście obecności.

8. Jadłospis na dany tydzień wywieszony jest w stołówce oraz umieszczony na stronie WWW szkoły.


Regulamin obowiązuje od 1 września 2017r.

 

 

Zarządzenie

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy
Rybnika-Chwałowic w Rybniku

z dnia 26 sierpnia 2019 roku

 

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków w Szkole Podstawowej nr 13
im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku

Na podstawie:

- art.106 ust.3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2017 r., poz. 59),

- § 5 Statutu Szkoły Podstawowej nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku

- art. 24 ust. 1 i 2 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników nie będących
nauczycielami zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, dla których organem
prowadzącym jest Miasto Rybnik

 

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam opłatę za korzystanie z posiłków przez dzieci w stołówce Szkoły w kwocie 5,00 zł za 1 obiad.

§ 2.

1. Ustalam opłatę za korzystanie z obiadów przez nauczycieli w stołówce Szkoły w kwocie 8,00 zł.

2. Wartość posiłków została zwiększona o 60% tytułem kosztów przygotowania posiłków.

§ 3.

1. Ustalam opłatę za korzystanie z obiadów przez pracowników administracji i obsługi w stołówce Szkoły
w kwocie 8,00 zł.

2. Wartość posiłków została zwiększona o 60% tytułem kosztów przygotowania posiłków. Od ustalonej
kwoty nalicza się 8% podatku VAT.

§ 4.

Dyrektor zastrzega prawo do zmiany wysokości opłat w przypadku wzrostu cen produktów żywnościowych
lub wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na ceny posiłków.

§ 5.

Traci moc zarządzenie z dnia 31 sierpnia 2017r.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 roku.

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach