TELEFON KONTAKTOWY  780 501 067    lub   32 4229446   wew.  45

OGŁOSZENIE!

Zapisy na obiady możliwe od 29.08.2023r.

Druki umowy (w dwóch egzemplarzach) dostępne w szkole u pani intendentki.

 

Nr konta do wpłat za obiady

 03 1020 2472 0000 6602 0499 0505

 

 

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku

z dnia 13 marca 2023 roku

 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków Szkoły Podstawowej nr 13

im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku

 Na podstawie:

-     art. 106 i 108 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.),

-     § 15 Statutu Szkoły Podstawowej nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku,

-     art. 24 ust. 1 i 2 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.

 

zarządzam, co następuje:

 § 1.

Ustalam opłatę za korzystanie z posiłków przez dzieci w stołówce szkoły podstawowej
w kwocie 7,50 zł za 1 obiad.

§ 2.

 1. Ustalam opłatę za korzystanie z obiadów przez nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w stołówce szkoły podstawowej w kwocie 15,00 zł.
 2. Wartość posiłku, o którym mowa w ust. 1 została zwiększona o 100% tytułem kosztów przygotowania posiłków.

 § 3.

Dyrektor zastrzega prawo do zmiany wysokości opłat w przypadku wzrostu cen produktów żywnościowych lub wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na ceny posiłków.

§ 4.

Traci moc zarządzenie z dnia 10 stycznia 2023 roku.

 § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2023 roku.

 

 

REGULAMIN

KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

Szkoły Podstawowej nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku

 1. Stołówka jest miejscem wydawania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły.

2. Z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej mogą korzystać:
uczniowie wnoszący opłaty indywidualnie,uczniowie, których obiady dofinansowuje OPS lub inni sponsorzy,
nauczyciele,pracownicy administracji i obsługi.

3. Podmioty wymienione w p.2 korzystają ze stołówki po złożeniu pisemnej deklaracji oraz podpisaniu umowy wg wzoru obowiązującego w placówce.

4. W stołówce nie wydaje się posiłków na wynos.

5. Posiłki wydawane są w dniach zajęć lekcyjnych oraz po wcześniejszym uzgodnieniu w czasie ferii zimowych i dni dodatkowo wolnych od nauki.

6. Posiłki wydawane są w godzinach: 11.45 – 13.40.

7. Wydanie posiłku jest odnotowywane na liście obecności.

8. Jadłospis na dany tydzień wywieszony jest w stołówce oraz umieszczony na stronie WWW szkoły.


Regulamin obowiązuje od 1 września 2017r.

ZARZĄDZENIA ARCHIWALNE

Zarządzenie

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku

z dnia 10 stycznia 2023 roku

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków Szkoły Podstawowej nr 13

im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku

Na podstawie:

-     art. 106 ust. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082),

-     § 15 Statutu Szkoły Podstawowej nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku,

-     art. 24 ust. 1 i 2 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.

 zarządzam, co następuje:

 § 1.

Ustalam opłatę za korzystanie z posiłków przez dzieci w stołówce szkolnej w kwocie 7,50 zł za 1 obiad.

§ 2.

 1. Ustalam opłatę za korzystanie z obiadów przez nauczycieli w stołówce szkolnej w kwocie 12,00 zł.
 2. Wartość posiłków została zwiększona o 60% tytułem kosztów przygotowania posiłków.

 § 3.

 1. Ustalam opłatę za korzystanie z obiadów przez pracowników administracji i obsługi
  w stołówce szkolnej w kwocie 12,00 zł.
 2. Wartość posiłków została zwiększona o 60% tytułem kosztów przygotowania posiłków.

§ 4.

Dyrektor zastrzega prawo do zmiany wysokości opłat w przypadku wzrostu cen produktów żywnościowych lub wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na ceny posiłków.

§ 5.

Traci moc zarządzenie z dnia 25 sierpnia 2022 roku.

 § 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 roku.

 

 Zarządzenie

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic  w Rybniku

z dnia 22 lutego 2022 roku

 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków w Szkole Podstawowej nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku

 Na podstawie:

-     art. 106 ust. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082),

-     § 15 Statutu Szkoły Podstawowej nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku,

-      art. 24 ust. 1 i 2 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Ustalam opłatę za korzystanie z posiłków przez dzieci w stołówce szkolnej w kwocie 5,50 zł za 1 obiad.

§ 2.

 1. Ustalam opłatę za korzystanie z obiadów przez nauczycieli w stołówce szkolnej w kwocie 8,80 zł.
 2. Wartość posiłków została zwiększona o 60% tytułem kosztów przygotowania posiłków.

§ 3.

 1. Ustalam opłatę za korzystanie z obiadów przez pracowników administracji i obsługi w stołówce szkolnej w kwocie 8,80zł.
 2. Wartość posiłków została zwiększona o 60% tytułem kosztów przygotowania posiłków. Od ustalonej kwoty nalicza się 8% podatku VAT.

§ 4.

Dyrektor zastrzega prawo do zmiany wysokości opłat w przypadku wzrostu cen produktów żywnościowych lub wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na ceny posiłków.

§ 5.

Traci moc zarządzenie z dnia 26 sierpnia 2019 roku.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 roku.

 

Zarządzenie
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku
z dnia 25 sierpnia 2022 roku
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z posiłków Szkoły Podstawowej nr 13
im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku

Na podstawie:

 art. 106 ust. 3 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082),
 § 15 Statutu Szkoły Podstawowej nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku,
 art. 24 ust. 1 i 2 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Rybnik.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Ustalam opłatę za korzystanie z posiłków przez dzieci w stołówce szkolnej w kwocie 6,00 zł za 1 obiad.

§ 2.

1. Ustalam opłatę za korzystanie z obiadów przez nauczycieli w stołówce szkolnej w kwocie 9,60 zł.

2. Wartość posiłków została zwiększona o 60% tytułem kosztów przygotowania posiłków.

§ 3.

 1. Ustalam opłatę za korzystanie z obiadów przez pracowników administracji i obsługi w stołówce szkolnej w kwocie 9,60 zł.
2. Wartość posiłków została zwiększona o 60% tytułem kosztów przygotowania posiłków.


§ 4.

Dyrektor zastrzega prawo do zmiany wysokości opłat w przypadku wzrostu cen produktów żywnościowych lub wystąpienia innych nieprzewidzianych okoliczności mających wpływ na ceny posiłków.


§ 5.

Traci moc zarządzenie z dnia 22 lutego 2022 roku.


§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 roku.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach