Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD SZKOLNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. BOHATERSKICH HARCERZY
RYBNIKA – CHWAŁOWIC W RYBNIKU

 

opiekun:

Magdalena Michalik

 

Wybory samorządu

W ostatnim tygodniu września w naszej szkole odbywają się dni wyborcze. Każda klasa wyłoniła swoich kandydatów do Rady Samorządu Uczniowskiego. Są nimi członkowie „trójek klasowych” klas IV - VIII. Kandydaci przygotowali swoje plakaty zawierające najważniejsze postulaty wyborcze.

 

Rada Samorządu Uczniowskiego

Zofia Zimny 7b - przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego

Członkowie SU:

Alan Nowak, 5b

Tomasz Klimek, 6a

Nikola Kowal, 6b

Weronika Klimek, 7a

Karol Tomala, 8a

Hanna Szumiło, 8b

 

 

 

UCZNIOWIE MAJĄ PRAWO DO:

 

1. Poszanowania godności osobistej.

2. Wolności od poniżającego traktowania i karania.

3. Swobody wyrażania myśli i przekonań.

4. Otrzymywania i przekazywania informacji zgodnie z poszanowaniem praw i dobrego imienia innych
osób.

5. Wolności myśli, sumienia i religii z poszanowaniem praw i wolności innych osób.

6. Nauki i rozwijania zainteresowań.

7. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach
działających w szkole.

8. Nazwiska, imienia i obywatelstwa.

9. Znajomości przepisów zawartych w Statucie Szkoły, regulaminie Samorządu Uczniowskiego oraz
możliwości dochodzenia swoich praw.

10.Wypoczynku i czasu wolnego, uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym oraz w zajęciach
rekreacyjnych dostosowanych do wieku i prawidłowego rozwoju dziecka.

 

UCZNIOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK:

 

1.Punktualnego przychodzenia na zajęcia.

2.Systematycznego przygotowywania się do zajęć i aktywnego uczestniczenia w nich,

odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu.

3.Zachowania należytej uwagi w czasie zajęć.

4.Odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz przestrzegania

przepisów BHP na terenie szkoły i wokół niej.

5.Przestrzegania zasad kultury w odniesieniu do nauczycieli, pracowników szkoły

i kolegów.

6.Zachowania schludnego wyglądu, noszenia stroju szkolnego ustalonego według

odrębnych przepisów.

7.Usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych; usprawiedliwienia dokonują

rodzice w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka

na zajęciach.

8.Przestrzegania zarządzeń dyrektora szkoły, zapisów statutowych i regulaminów

wewnętrznych szkoły.

9.Wykonywania poleceń nauczycieli i pracowników szkoły szczególnie w zakresie

bezpieczeństwa swojego i innych.

10.Dbania o sprzęt i pomoce szkolne oraz o ład i porządek na terenie szkoły

i wokół niej.

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach