Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD SZKOLNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. BOHATERSKICH HARCERZY
RYBNIKA – CHWAŁOWIC W RYBNIKU

 

 

opiekun:

Hanna Filińska - Gabriel

 

Wybory

W tym roku szkolnym wybory przewodniczącego szkoły odbyły się 15 września.

Każda klasa wyłoniła swojego kandydata do Rady Samorządu Uczniowskiego. Byli nimi członkowie „trójek klasowych” .

Kandydaci mieli okazję zaprezentować swoje programy wyborcze na spotkaniu SU.

 

Rada Samorządu Uczniowskiego

Przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego

              

Natalia G. - 7a

 

Zastępca 

Anna K. - 7b

Sekretarz 

Solange P. - B. - 8a,  Wiktor W. - 7b 

 

 

 

 

 

UCZNIOWIE MAJĄ PRAWO DO:

 

1. Poszanowania godności osobistej.

2. Wolności od poniżającego traktowania i karania.

3. Swobody wyrażania myśli i przekonań.

4. Otrzymywania i przekazywania informacji zgodnie z poszanowaniem praw i dobrego imienia innych
osób.

5. Wolności myśli, sumienia i religii z poszanowaniem praw i wolności innych osób.

6. Nauki i rozwijania zainteresowań.

7. Wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach
działających w szkole.

8. Nazwiska, imienia i obywatelstwa.

9. Znajomości przepisów zawartych w Statucie Szkoły, regulaminie Samorządu Uczniowskiego oraz
możliwości dochodzenia swoich praw.

10.Wypoczynku i czasu wolnego, uczestniczenia w życiu kulturalnym i artystycznym oraz w zajęciach
rekreacyjnych dostosowanych do wieku i prawidłowego rozwoju dziecka.

 

UCZNIOWIE MAJĄ OBOWIĄZEK:

 

1.Punktualnego przychodzenia na zajęcia.

2.Systematycznego przygotowywania się do zajęć i aktywnego uczestniczenia w nich,

odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu.

3.Zachowania należytej uwagi w czasie zajęć.

4.Odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz przestrzegania

przepisów BHP na terenie szkoły i wokół niej.

5.Przestrzegania zasad kultury w odniesieniu do nauczycieli, pracowników szkoły

i kolegów.

6.Zachowania schludnego wyglądu, noszenia stroju szkolnego ustalonego według

odrębnych przepisów.

7.Usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych; usprawiedliwienia dokonują

rodzice w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności dziecka

na zajęciach.

8.Przestrzegania zarządzeń dyrektora szkoły, zapisów statutowych i regulaminów

wewnętrznych szkoły.

9.Wykonywania poleceń nauczycieli i pracowników szkoły szczególnie w zakresie

bezpieczeństwa swojego i innych.

10.Dbania o sprzęt i pomoce szkolne oraz o ład i porządek na terenie szkoły

i wokół niej.

 

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach