2023-04-03

Podobnie jak w roku ubiegłym Szkoła przystępuje do ogólnopolskiej kampanii „Rowerowy Maj 2023”, organizowanej przez Miasto Rybnik w partnerstwie z głównym organizatorem - Miastem Gdańsk.

Celem kampanii jest promowanie aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności komunikacji rowerowej. Uczestnikiem kampanii może być każdy uczeń zgłoszonej placówki. Poniżej zamieszczamy Regulamin oraz dodatkowe informacje.

 

REGULAMIN KAMPANII „ROWEROWY MAJ 2023”
ZASADY OGÓLNE:
1. Kampania „Rowerowy Maj 2023” (zwana dalej „Kampanią”) ma charakter konkursu. Kampania adresowana jest do uczniów szkół podstawowych i dzieci przedszkolnych oraz pracowników szkół podstawowych/ przedszkoli z terenu miasta Rybnik.
2. Kampania organizowana jest przez Miasto Rybnik (zwane/ą dalej Organizatorem Lokalnym) w partnerstwie z Miastem Gdańsk (zwanym dalej Organizatorem Głównym).
3. Głównym celem Kampanii jest promowanie aktywności fizycznej i zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności komunikacji rowerowej.
4. Uczestnikiem Kampanii może być każdy przedszkolak/uczeń i pracownik zgłoszonej do udziału placówki. 5. Za aktywne podróże uznaje się przejazdy do szkoły lub przedszkola rowerem, hulajnogą, na rolkach, wrotkach, deskorolce, a także w przypadku dalszych odległości, podróże komunikacją miejską łączone z aktywnymi podróżami, pod warunkiem, że dana placówka nie funkcjonuje w trybie zdalnego nauczania, odbyte od dnia 4 maja do dnia 31 maja 2023 roku (z wyłączeniem maksymalnie pięciu dni wolnych dla poszczególnej klasy/oddziału).
6. W przypadku, gdy szkoła lub przedszkole funkcjonuje w trybie zdalnego nauczania, lub w przypadku uczestników dojeżdżających do szkoły autobusami szkolnymi, za aktywne podróże uznaje się przejazdy do dowolnego celu rowerem, hulajnogą, na rolkach, wrotkach, deskorolce, które trwają minimum 30 min, odbyte w poszczególnych dniach Kampanii od 4 maja do 31 maja 2023 roku (z wyłączeniem maksymalnie pięciu dni wolnych dla poszczególnej klasy/oddziału).
7. W przypadku uczestników z orzeczoną niepełnosprawnością, których stan zdrowia pozwala na udział w kampanii, koordynator szkolny może uznać codzienną aktywność fizyczną w ramach zajęć rehabilitacyjnych takiego uczestnika.
8. Rejestracja aktywnych podróży prowadzona jest każdego dnia Kampanii poprzez odnotowanie przejazdu przy nazwisku uczestnika w klasowym dzienniku rowerowym.
9. Za każdy przejazd, za wyjątkiem sytuacji, kiedy placówka realizuje nauczanie zdalne, uczestnik otrzymuje dwie naklejki: kwadratową do przyklejenia w książeczce rowerowej i okrągłą do przyklejenia na plakat klasowy.
10. Kampania zakłada rywalizację w formie zabawy na trzech poziomach: indywidualnym, klasowym oraz w grupie uczestniczących w Kampanii placówek. Najaktywniejsi uczestnicy Kampanii w każdej kategorii zostają nagrodzeni.
11. O wyniku placówki lub klasy/oddziału/grupy decyduje liczba aktywnych podróży w stosunku do liczby wszystkich uczniów/dzieci w danej placówce lub klasie/oddziale/grupie.
12. Zadeklarowana liczba i frekwencja uczestników Kampanii, podlega weryfikacji przez właściwego dla danej gminy Koordynatora Miejskiego, w dowolnym momencie w trakcie i po zakończeniu kampanii.
13. Kampania prowadzona jest z użyciem dedykowanego programu (systemu) informatycznego, w tym strony https://rowerowymaj.eu, na której zamieszczone są wyniki, rankingi oraz informacje dotyczące Kampanii.
14. Za końcowe wyniki uznaje się wyniki przedstawione na stronie https://rowerowymaj.eu z dnia 03.06.2023, godz. 08:00 lub w terminie późniejszym wskazanym przez organizatorów z wyprzedzeniem min. 7 dni.
15. Wszystkie informacje na temat przebiegu Kampanii w danym mieście będą umieszczane na dedykowanej podstronie https://rowerowymaj.eu

ZASADY WSPÓŁPRACY PLACÓWEK Z ORGANIZATOREM LOKALNYM:
16. Organizator lokalny zobowiązany jest do przeprowadzenia Kampanii na terenie swojego miasta/gminy, a w szczególności:
a) wyznaczenia koordynatora lokalnego Kampanii do współpracy z placówkami oraz z koordynatorem krajowym;
b) przeprowadzenia rekrutacji placówek poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego do dyrekcji zaproszonych placówek – do dnia 17.03.2023r.;
c) przeszkolenia koordynatorów placówek w zakresie prawidłowego przeprowadzenia Kampanii oraz przekazania im uprawnień do obsługi programu (systemu) Rowerowy Maj – do dnia 31.03.2023r.;
d) przekazania zgłoszonym do udziału placówkom kompletu materiałów dydaktyczno-promocyjnych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Kampanii w trybie stacjonarnym, tj. plakaty szkolne, klasowe, naklejki, książeczki rowerowe dla uczestników Kampanii – do dnia 28.04.2023r., za wyjątkiem sytuacji, kiedy w całym okresie kwiecień – maj przewidywane jest nauczanie zdalne;
e) dostarczenia nagród do placówek – do dnia 23.06.2023r., za wyjątkiem sytuacji, kiedy realizowane jest nauczanie zdalne.
17. Dyrektor placówki jest zobowiązany do współpracy z lokalnym Organizatorem Kampanii w zakresie:
a) zgłoszenia placówki wraz z wyznaczeniem koordynatora szkolnego/przedszkolnego oraz w razie konieczności maksymalnie dwóch koordynatorów pomocniczych - poprzez formularz zgłoszeniowy przesłany przez Organizatora do dnia zakończenia rekrutacji, wraz z podaniem pełnej liczby oddziałów, dzieci/uczniów oraz pracowników placówki;
a) poinformowania wszystkich potencjalnych uczestników Kampanii lub ich rodziców/prawnych opiekunów o celu Kampanii1, jakim jest promocja aktywności fizycznej, a w szczególności komunikacji rowerowej (zebrania zgód na udział w Kampanii o charakterze konkursu2) oraz o zapisach zawartych w Klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 4 do Umowy.
18. Szkolny/przedszkolny koordynator Kampanii zobowiązany jest do współpracy z lokalnym Organizatorem Kampanii oraz do nadzorowania niżej wymienionych działań:
a) zgłoszenia w programie (systemie) informatycznym liczebności oddziałów swojej placówki;
b) uzupełnienia list osobowych dzienników klasowych (na podstawie zebranych zgód na udział nieletnich w kampanii) do dnia 28 kwietnia 2023r.;
c) zgłoszenia maksymalnie pięciu dodatkowych dni wolnych przysługujących każdej klasie/grupie w programie (systemie) informatycznym - do dnia 28 kwietnia 2023r.;
d) przekazania książeczek rowerowych uczestnikom Kampanii, gdy placówka funkcjonuje w trybie stacjonarnym, oraz udostępnienia dzienników rowerowych wychowawcom klas/oddziałów zgłoszonych do Kampanii do dnia 28 kwietnia 2023r.;
e) zawieszenia przy wejściu do placówki szkolnego plakatu Kampanii oraz w holu szkolnym/przedszkolnym plakatów klasowych na wysokości umożliwiającej uczestnikom Kampanii swobodne przyklejanie naklejek, gdy placówka funkcjonuje w trybie stacjonarnym, do dnia 4 maja 2023r.;
f) umieszczenia na szkolnej/przedszkolnej stronie internetowej przesłanych przez Organizatora lokalnego informacji dot. Kampanii;
g) koordynowania regularnego uzupełniania rowerowych dzienników klasowych przez cały okres trwania Kampanii;
h) zorganizowania apelu lub innej formy uroczystego rozdania nagród dostarczonych przez Organizatora lokalnego, gdy placówka funkcjonuje w trybie stacjonarnym oraz obowiązujące przepisy prawne i zalecenia Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego na to pozwalają.
1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
2 Zgody mogą być zbierane na załączonym wzorze formularzy indywidualnych lub grupowych. Honorowane będą również zgody rodziców/opiekunów prawnych udzielane na początku roku szkolnego dla wszystkich konkursów i akcji organizowanych przez dana placówkę.

Godło Rzeczypospolitej Polskiej Miasto Rybnik
Ministerstwo Edukacji Narodowej Kuratorium Oświaty w Katowicach